Staj Yönergesi
 1
 
 
 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 
 STAJ YÖNERGESİ 
i
 
 
 
 BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
 
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler. 
 
 Kapsam 
 
Madde 2- Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları stajlarla ilgili konuları kapsar. 
 
Dayanak 
 
Madde 3- Bu yönerge, 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesleki ve 
Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve 
Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” gereğince hazırlanmıştır. 
Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki 
Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri geçerlidir. 
 
Tanımlar 
 
Madde 4- Bu yönergede adı geçen; 
 
Yüksekokul: Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu’nu, 
 
 Müdür: Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü’nü, 
 
 İşyeri: Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, 
eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini staj yoluyla sürdürdükleri, mal ve hizmet üreten kamu ve 
özel sektör kurum ve kuruluşlarını, 
 
 Okul-Sanayi Koordinatörü: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin “Yüksekokul Staj ve Eğitim 
Uygulama Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını koordine etmekle görevli Meslek 
Yüksekokulu Müdür Yardımcısı’nı, 
 
 Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu: Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek 
Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nu, 
 
Staj Yürütücüsü: Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama 
Kurulu üyesi tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, 
 
 
Eğitici Personel: Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki 
eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan kişiyi, 
 
 Staj Yönergesi: Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Staj 
Yönergesi’ni, 
 
 Takvim: Staj sürecini kapsayan staj takvimini ifade eder.  2
 
 
 
 İKİNCİ BÖLÜM 
 
 Görev ve Sorumluluklar 
 
 
Madde 5- Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun Görev ve Sorumlulukları: 
 
Yüksekokul tarafından, her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere, müdür yardımcıları arasından belirlenen 
Okul-Sanayi Koordinatörü’nün başkanlığında; bölüm başkanları ve ilgili bölüm program danışmanlarından 
oluşur. 
a. Staj, eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel 
esasları düzenleyerek, stajın amaç ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 
b. Yurtiçi ve yurtdışı staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerini belirlemek ve staj yapacak 
öğrenci listesini takvimde belirtilen staj başvuru tarihinden en az 1 (bir) hafta önce Yüksekokul Müdürlüğüne 
bildirmek, 
c. Staj yapacak öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalabilmeleri için 
önlemler almak, 
d. Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek, 
e. Akademik Takvimde belirtilen staj bitiş tarihinden en geç 15 (onbeş) gün sonra toplanarak 
komisyon kararını Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmek, 
f. Staj eğitim çalışmalarını değerlendirmek ve sonuçlarını Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmek. 
 
Madde 6: Staj Yürütücüsünün Görev ve Sorumlulukları: 
 
 Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından görevlendirilen staj yürütücüsünün yetki ve 
sorumlulukları şunlardır; 
a. Staj başvurusundan itibaren staj süresince öğrencilerin devam durumları ve davranışlarını 
periyodik olarak denetlemek, 
b. Stajın verimli olması için gerekli tedbirleri almak, 
c. Staj yeri ile Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu arasında iletişimi sağlamak, 
d. Staj raporları ve değerlendirme formlarının Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na iletilmek üzere 
takibini yapmak. 
 
Madde 7: Staj Yapacak Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları: 
 
 a. Yüksekokul tarafından belirlenen staj takvimini takip etmek, 
 b. Staj yerlerinde uygulanmakta olan çalışma esasları ve disiplin kurallarına uymak, 
 c. Staj yerlerinde kendilerinden istenilen işleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak 
yapmak, 
 d. Stajda, kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranmak, 
 e. Staj yerlerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına azami özen göstermek. (Aksi 
hareket edenler meydana gelen zararı ödemek zorundadır.) 
 f. Staj yerinden habersiz olarak ayrılamazlar ve staj süresince devamsızlık yapamazlar. 
 g. Öğrenciler staj yerinde yapmış oldukları çalışmalarına ilişkin notlar alırlar. Bu notları staj 
sonunda rapora dönüştürürler ve staj birim sorumlusuna imzalatırlar. Raporlarını staj takviminde belirtilmiş olan 
tarihte staj yürütücüsü öğretim elemanına teslim ederler. 
 h. Haklı ve geçerli nedenlerle stajı eksik yapan öğrenciler, kendileri için hazırlanan telafi 
programlarına uygun olarak stajlarının eksik kısmını tamamlarlar. 
 
 ı. Staj dosyalarının ve işyeri değerlendirme sonuçlarının staj bitiminden en geç 15 (onbeş) gün 
sonra Yüksekokul Müdürlüğü’ne ulaştırılmasından sorumludurlar. 
 
 
 
 
 
  3
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Staj Yeri, Süresi, Devam ve Değerlendirme 
 
 
Madde 8- Staj Yeri: 
 
a. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, hangi programda, kaç öğrencinin, nerede (kamu, özel) staj 
yapacağını belirler. 
b. Kontenjan yetersizliği nedeni ile staj yeri bulunamayan öğrenciler, kendi bulacakları staj 
yerlerinde, Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun onayından sonra staja başlayabilirler. 
c. Staj yerleri; Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından uygun görülen ve bünyesinde mesleki 
yeterliliğe sahip, mesleki eğitim yöntem ve teknikleri bilen, uygulayan sorumlu meslek elemanı bulunan, özel ya 
da resmi işletmelerdir. 
 
Madde 9- Staj Süresi: 
 
 a. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin, stajlarını, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında 
yapması esastır. Ancak; zorunlu hallerde Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun onayı alınarak, bu süreler 
dışında öğretimi aksatmamak koşulu ile staj yapılabilir. 
b. Staj süresi, programın niteliğine göre günde 8 (sekiz) saatten haftada 40 saat; 2. veya 4. yarıyıl 
sonunda yapılması esas olmak üzere, 30 iş gününden (240 saat) az, 60 iş gününden (480 saat) çok olamaz. 
c. Kayıtlı olduğu programa uygun, staj yapmaya elverişli bir işyerinde fiili olarak çalıştığını ve 
sigortasının yattığını belgeleyen öğrenci, Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun kabul etmesi halinde çalıştığı 
kurumda staj yapmış sayılır. 
 
Madde 10- Devam : 
 
Staja devam zorunludur. Ancak; haklı ve geçerli mazeretleri dolayısı ile, stajın %20’sini geçmeyecek 
sürede devam edemeyen ve mazereti staj yürütücüsü tarafından kabul edilen öğrencilere, mazeretinin sona erdiği 
günden itibaren, uygulama telafi programı hazırlanır. Kanuni sorumlulukların yerine getirilebilmesi için, 
Yüksekokul Müdürlüğü durumdan haberdar edilir. Bu telafi programına öğrenci uymak zorundadır. Aksi 
taktirde staj başarısız sayılır. 
 
Madde 11- Staj Değerlendirme: 
 
 Yüksekokul programında yer alan stajın değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır. 
 a. Öğrencilerin staj yaptığı yerdeki eğitici personel, uygulamasını tamamlayan öğrencinin staj 
sırasındaki bilgi ve beceri düzeyini dikkate alarak, uygulama değerlendirme formuna, 100 tam puan üzerinden 
uygun gördüğü notu yazar ve formun ilgili bölümünü imzalar. İşyeri, bu formu “GİZLİDİR” kaydıyla taahhütlü 
olarak posta veya kapalı bir zarf içinde ağzı mühürlü olarak, elden staj yürütücüsüne gönderebilir. 
b. Staj raporu dosyasını veya staj defterini, belirtilen süre zarfında staj sorumlusuna teslim 
etmeyen öğrencilerin stajları, bir sonraki toplantıya kadar dikkate alınmaz. 
c. Staj bitiminde, staj yürütücüsü öğretim elemanı, staj raporu dosyası veya staj defterini dikkate 
alarak, ‘’Başarılı / Başarısız’’ şeklinde bir değerlendirme yapar ve Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun onayına 
sunar, Staj sonucu ‘’Başarılı / Başarısız’’ olarak ilan edilir. 
 
 
 
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 Hastalık ve Kaza 
 
Madde 12- Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu 
 Staj sırasında hastalanan, hastalığı sebebiyle staja devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan 
stajyerin stajı kesilerek, durum Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirilir. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu 
durumu ailesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na  4
bildirilmeyen hastalık ve kazalardan Yüksekokulumuz sorumlu değil, tüm sorumluluk ilgili öğrenciye ve 
işyerine aittir. 
 
Yürürlük 
 
Madde 13- Bu Yönerge Erciyes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 
girer. 
 
Yürütme 
 
Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Erciyes Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek 
Yüksekokulu yürütür. 
 
 
Adres : Cumhuriyet Mah. Şehit Uz. Çvş. Deniz Aydın Cad. No:5 38900 / TOMARZA / KAYSERİ
Telefon : +90 352 437 82 64
Faks : +90 352 437 82 64
Öğrenci İşleri : +90 352 437 82 64
E-Posta : tmyokayseri.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu