×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Kalite Politikası
https://www.kayseri.edu.tr/tr/kalite-politikamiz

Birim kalite politikasının Üniversitemizin kalite politikasına uygun olarak tanımlanması planlanmaktadır. Üniversitemizin “Uygulama odaklı öncü ve örnek bir üniversite olmak.” vizyonu ile yola çıkan Tomarza MYO ilkeleri aşağıdaki şekilde planlanacaktır:

  1. Öğrencilerini hızla değişen dünyada gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerle donatır.
  2. Sanayi ile işbirliği yapan ve paylaşan, kendilerini kapsayıcı olmaya adamış akademisyenlerden oluşan bir akademik topluluk geliştirmeyi hedefler.
  3. Bulunduğu bölgeyi ihmal etmeden, ulusal ve uluslararsı düzeyde eğitim, araştırma ve kültürel kuruluşlar ile ilişkiler geliştirmeye önem verir.

Tomarza MYO, aşağıdaki temel politikaları uygulamayı esas almayı planlamaktadır:

a. Eğitim ve Öğretimde Kalite: Meslek yüksekokulumuz, tüm akademik birimlerinde; ders programlarının oluşturulmasında, ders içeriklerinin hazırlanmasında ve derslerin işlenmesinde ulusal ve uluslararası kalite düzeylerini esas alacaktır. Böylece, yüksekokulumuz mezunları, onlara kazandırılacak bilgi ve becerilerle, sadece ulusal boyutta değil, uluslararası ölçekte aranan teknik eleman haline geleceklerdir. Bu politikanın gereği olarak, öğrencilere teorik bilgiler ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği modern uygulama laboratuvar imkânı sunmaya çalışılacaktır.  Bu nedenle, güçlü bir eğitimin gerektirdiği tüm bileşenlerin (öğretim elemanı, ders tasarımı, ders araç ve gereçleri, kütüphane, uygulama ortamları gibi) eksiksiz sağlanması için uygun önlemler alınacaktır.

b. Üniversite-Sanayi İşbirliği: Meslek yüksekokulumuz, bölgesel kalkınmayı desteklemek için Tomarza ilçesinde ve Kayseri ilinde Harita, Mimarlık ve İnşaat sektörlerlerine yönelik iş birliğini artırmak ve ortak projeler yürütmek amacındadır. Böylelikle akademik bilgi ve tecrübe birikimini uygun ve öncelikli sektörlerle paylaşarak, iş dünyasının sorunlarına çözüm bulma yönünde sürekli katkı verme kararlılığındadır.

c. Araştırma ve Yayın: Meslek yüksekokulumuz, araştırmacı bir kimlik kazanmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda gelecek 10 yılın sonunda, araştırmalarıyla ve yayınlarıyla tanınır bir yüksekokul olmayı hedeflemektedir. Bu politikanın gereği olarak, öğretim elemanlarının BAP araştırma destek sistemini kullanmaları ve ulusal/uluslararsı makale yayınlamaları için teşvik edilecektir.

d. Öğrencilerin Kendini Geliştirmesi: Yüksekokulumuz, öğrencilerin kendi yeteneklerinin farkına varmasını ve bunları geliştirme fırsatlarıyla donatılmasını sağlayacaktır. Bu politika doğrultusunda, öğrencilerin kültür ve spor alanlarındaki öğrenci kulüp faaliyetleri canlı tutma çabaları desteklenecektir.

e. Toplumsal Sorumluluk: İçinde bulunduğu toplumun sorunlarına ilgi göstermek, araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek zorunda olduğuna gönülden inanmaktadır. Bu nedenle, Meslek yüksekokulmuz, kamu ve özel kuruluşların toplum yöneticileri ile yakın bir işbirliği içinde, önemli ve öncelikli olduğu değerlendirilen alanlarda, araştırma ve uygulama yapma kararlılığındadır.

f. Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi: Meslek yüksekokulumuz sürdürülebilir bir gelecek oluşturma bilinciyle, her faaliyetinde çevrenin korunmasını, ağaçlandırlmasını ve geliştirilmesini öncelikli konu olarak dikkate alacak ve öğrenciler bu doğrultuda teşvik edilecektir.

  g. Tanıtım: Meslek yüksekokulumuz, ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınma derecesinin yükseltilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle, çeşitli etkinlikler ve çalışmalarla yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alması, üniversitenin bilinirliğini ve tanınırlığını arttırılmasına çaba gösterecektir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için tüm akademik ve idari kadro ile birlikte sorumluluk ve işbirliği içerisinde çalışmasını sürdürecektir.